Nyheter och press

Överklagan beslut om bygglov för nybyggnation av hotell och markparkering

2022-10-27

AIAB har överklagat bygglovet för en hotellbyggnad i Rosersberg nära Arlandabanan. AIAB yrkar att ansökan om bygglov av hotell och markparkering på fastigheten Vallstanäs 2:344 avslås eftersom exploateringen hindrar möjligheten till att utöka Arlandabanan med två ytterligare järnvägsspår genom Rosersberg

Yttrande avseende promemorian Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

2022-10-26

AIAB konstaterar att utredningens förslag inte är juridiskt belysta. T.ex. riskerar förslagen om sänkta biljettpriser på Arlanda Express att vara oförenliga med upphandlingsregler och statsstödsregler.

Yttrande avseende vattenverksamhet vid Arlandastad

2022-09-27

Placering av ett stort fördröjningsmagasin i mycket nära anslutning till Arlandabanan framstår som direkt olämplig. Fördröjningsmagasinets omgivningspåverkan måste utredas.

Ny styrelseledamot

2022-05-02

På årsstämman  den 27 april 2022 utsågs Erik Mattsson, Näringsdepartementet, till ny styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB. Han ersätter Lars Erik Fredriksson, Näringsdepartementet,  som varit ledamot i styrelsen sedan 2015.