Nyheter och press

Tillsätt en genomförandekommitté

2020-10-29

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) har gemensamt med Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) lämnat synpunkter på remissen av betänkandet SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll. Av yttrandet framgår bland annat att AIAB och Svedab anser att en prioriterad åtgärd i nuläget borde vara att tillsätta en särskild genomförandekommitté för att få till det som utredaren föreslår avseende tillståndsmätning, anläggningsregister och teknikutveckling inom Trafikverket.

AIAB förordar ursprungligt förslag till 400 kV-leding förbi Arlanda

2020-09-10

AIAB har yttrat sig över samrådsredogörelse 2020-04-29, samt kompletterande samråd från maj 2020 och förordar ursprungligt förslag till 400 kV-leding förbi Arlanda.

Kvartstrafik söndag till fredag

2020-08-10

Sedan den 20 juli har Arlanda Express ökat turtätheten till kvartstrafik söndag till fredag mellan kl. 06-23. Lördagar gäller fortfarande halvtimmestrafik. Det är fortfarande en reducerad trafik med Arlanda Express jämfört med den normala nivån och neddragningen har därför godkänts av AIAB. Godkännandet gäller till den 30 augusti 2020.  Aktuell tidtabell finns på Arlanda Express webbplats.

Arlanda Express kör halvtimmestrafik

2020-06-24

Sedan den 22 juni kör Arlanda Express halvtimmestrafik hela dagen. Det är en ökad turtäthet jämfört med tidigare period då nästan all flygtrafik på Arlanda hade dragits in. Då körde Arlanda Express enbart halvtimmestrafik morgon och kväll samt timmestrafik övriga tider.

 

Arlandabanan Infrastructure och A-Train har nu kommit överens om att öka miniminivån i avtalet till halvtimmestrafik hela dagen för att möta det ökande resandet som förväntas bli följden när reserestriktionerna med anledning av Coronapandemin lättar.