Nyheter och press

Yttrande över förslag till ny järnvägsmarknadslag

2019-10-30

AIAB har yttrat sig över förslaget till ny järnvägsmarknadslag. AIAB konstaterar att förslaget medger att den organisatoriska och avtalsmässiga struktur som ligger till grund för Arlandabanan kan bibehållas.

 

Samråd detaljplan för Sky City Syd

2019-10-22

AIAB anser att planen ska kompletteras med ett område som reserveras för en utbyggd järnvägsanläggning. Vidare saknas en riskanalys av planens inverkan på riksintresset Arlandabanan ur säkerhetssynpunkt.

Arlandabanan koncession

2019-07-26

AIAB och A-Train AB har idag enats om att A-Trains koncession för Arlandabanan förlängs fram till 2050 i enlighet med det befintliga Projektavtalet mellan parterna.

 

Förlängningen är 10 år och avser perioden juli 2040 till juli 2050. Förlängningen innebär att samtliga rättigheter och skyldigheter för A-Train AB fortsatt gäller samt att A-Train AB idag gör en tilläggsbetalning till AIAB om SEK 681m. En ytterligare ersättning tillkommer om Bromma flygplats är nedlagd innan juli 2040. Därutöver påfaller vissa ytterligare skyldigheter på A-Train där bolaget senast 2030 ska ha tagit en ny tågflotta i drift samt att samtliga spår på Arlandabanan ska ha bytts senast 2044 och att anläggningens kvalitet säkerställs till 2055.

 

Under förlängningsperiod 2040 – 2050 kommer A-Train även att betala svenska staten (Riksgälden) den högre s.k. royaltynivån motsvarande det högre av 15% av bolagets intäkter eller 50% av vinsten.

 

Avtalet ingås mot bakgrund av en rättighet för A-Train i nu gällande avtal att begära en förlängning med högst tio år. Avtalet mellan parterna ingås på strikt affärsmässiga grunder och marknadsmässiga villkor baserat på en oberoende marknadsvärdering utifrån de prognoser och bedömningar som respektive part gjort oberoende av varandra.

 

I samband med Arlandabaneavtalets förlängning har även Riksgäldens avtal, som bl.a. reglerar svenska statens rätt till royalty, förlängts med 10 år.

 

 

Royalty 45,6 miljoner kronor

2019-05-16

I slutet på april fick svenska staten 45,6 miljoner kronor i royalty från Arlandabanan. Det är A-Train AB som har betalat in royaltyn till Riksgälden.

 

Rätten till royalty grundar sig på att svenska staten har bidragit till finansieringen av Arlandabanan, men istället för ränta och amortering betalar A-Train en royalty baserat på det högsta av 5 procent av A-Train:s omsättning eller 15 procent av utdelningen till A-Train:s ägare.

 

Sammantaget har nu svenska staten erhållit 135 miljoner kronor i royalty från Arlandabanan. Skyldigheten att betala royalty gäller sedan 2016 då A-Train uppnått den i förväg bestämda avkastning som skulle nås innan skyldigheten att betala royalty inträffade. 2017 var första året som Royalty betalades och grundandes då på 2016 års utfall. Arlandabanan Infrastructure och Riksgälden följer gemensamt A-Trains utveckling och övervakar att rätt royalty erhålls. Skyldigheten att betala royalty gäller även om ersättningen skulle komma att överstiga det belopp som svenska staten genom Riksgälden  bidragit med till finansieringen av Arlandabanan.