Nyheter och press

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg

2015-08-31

AIAB har avgett yttrande över Trafikförvaltningens remiss. AIAB bedömer att alternativen pendeltågstrafik med jämn 10-minuterstrafik och genomgående regionaltågstrafik bäst gynnar tågresandet till och från Arlanda.

Remissyttrande värdeåterföring

2015-08-31

AIAB ifrågasätter behovet av införande av ett nytt instrument för värdeåterföring.

Yttrande Koll på anläggningen SOU 2015:42

2015-08-31

AIAB delar utredarens förslag att ett systemstöd för järnvägsunderhållet ska tas fram och att ansvaret för insamling och ajourhållning av data i systemet tydliggörs.

Samråd Detaljplan för cirkulationsplats Norrsundavägen, Rosersberg

2015-06-25

AIAB har inget att invända mot den aktuella detaljplanen.