Nyheter och press

Från och med den 9 december 2012 kör SL pendeltåg till Arlanda och Uppsala

2012-12-10

Nu har SL:s nya pendeltågslinje Uppsala-Arlanda-Stockholm-Älvsjö startat. I högtrafik går tågen till Tumba. UL har slutat att köra Upptåget på sträckan Uppsala-Arlanda-Upplands Väsby. Det innebär att resenärer från Tierp och Gävle som reser med Upptåget och ska vidare mot Arlanda och Stockholm får byta tåg i Uppsala. Restiden mellan Uppsala och Arlanda är 18 minuter och mellan Stockholm Central och Arlanda är restiden 37 minuter.

 

För att passera Arlanda Centralstation utgår en särskild stationsavgift. Det är respektive trafikoperatör som själva bestämmer priset på passageavgiften. Priset på passageavgiften varierar beroende på vilken typ av biljett man valt. Närmare information finns på SL:s och UL:s webbplatser.

 

Visering sker vid in- och utpassage på Arlanda Centralstation. Viseringen utförs av trafikföretagen i samarbete med Swedavia.

Förstudie av planskildhet i Rosersberg

2012-12-05

Arlandabanan Infrastructure har lämnat yttrande över samråd avseende förstudie av planskildhet mellan väg och järnväg vid Slottsvägen i Rosersberg.

Behov av utökad spårkapacitet till Arlanda

2012-11-22

Trafiktillväxten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm och på Arlandabanan väntas leda till en allt tydligare kapacitetsbrist. Ökad trafik väntas för såväl fjärrtåg som regionaltåg, pendeltåg och godståg. En utbyggnad av spårinfrastrukturen är därför på sikt nödvändig för att säkra tillgängligheten med tåg till Arlanda. Behovet av fysiska åtgärder i infrastrukturen på sträckan Stockholm Central – Arlanda – Uppsala Central har analyserats av en arbetsgrupp med representanter från näringsliv, tågföretag, regionala och lokala myndigheter samt berörda infrastrukturförvaltare. Analysarbetet har letts av Arlandabanan Infrastructure. Analysen visar att det långsiktiga investeringsbehovet är runt 25 miljarder kronor mellan Stockholm och Uppsala. Ett förslag till utbyggnadsordning har tagits fram och de olika delprojekten har kostnadsuppskattats. Den föreslagna utbyggnadsordningen är anpassad till den förväntade efterfrågan av kapacitet och utgör underlag till Trafikverkets arbete med Nationell Transportplan 2014-2025. Berörda infrastrukturförvaltare är Trafikverket (Ostkustbanan) och Arlandabanan Infrastructure/A-Train (Arlandabanan).

Ny pendeltågslinje

2012-11-21

Den nya pendeltågslinjen trafikerar Uppsala-Arlanda-Stockholm-Älvsjö med halvtimmestrafik. I högtrafik går tågen till Tumba. Samtidigt som SL:s nya pendeltågslinje startar upphör UL att köra Upptåget på sträckan Uppsala-Arlanda-Upplands Väsby. Det innebär att resenärer från Tierp och Gävle som reser med Upptåget och ska vidare mot Arlanda och Stockholm får byta tåg i Uppsala. Restiden mellan Uppsala och Arlanda blir som tidigare 18 minuter och mellan Stockholm Central och Arlanda blir restiden 37 minuter.

 

Som tidigare utgår en särskild stationsavgift på Arlanda Central. Spärrlinjen på stationsentrén i Sky City på Arlanda byggs om för att passa ett större antal resenärer. Vid spärrlinjen kommer visering att ske. Spärrlinjen drivs av SL i samarbete med övriga tågoperatörer.

 

SL:s tågtidtabell för det nya pendeltåget till Arlanda publicerad börjar gälla från den 9 december 2012.

 

UL:s hemsida

SL:s hemsida