Ordlista

A-Train

A-Train bedriver snabbtågspendeln mellan Stockholm och Arlanda under varumärket Arlanda Express och är infrastrukturförvaltare för Arlandabanan. Avtalspart med AIAB.

AIAB

Förkortning för Arlandabanan Infrastructure AB som ägs av staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan.

Arlanda Express

Namnet på A-Train:s snabbtågspendel mellan Stockholm och Arlanda.

Arlandabanan Infrastructure AB

Se under AIAB.

Jernhusen

Statligt ägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, kontor, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen.

OPS

Offentligt privat samverkansprojekt (OPS), innebär att en offentlig aktör, i detta fall staten, och det privata näringslivet gör en gemensam satsning i ett projekt gällande finansiering, byggande och drift.

Royalty

Staten har genom Riksgälden lånat ut en miljard kronor till A-Train som återbetalas i form av delning av eventuell vinst, så kallad royalty.

SJ AB

Statligt ägt bolag med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik.

SL

Förkortning för AB Storstockholms Lokaltrafik. Är ett bolag som ägs av Region Stockholm och som svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken inom Stockholms län.

Swedavia

Statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i Sverige, bland annat Arlanda.

Taktila ledstråk

Konstgjord ledyta inomhus bestående av olika golvbeläggningar, tejp eller metallskenor för att underlätta orienteringen för personer med nedsatt syn.

Tjänstekoncession

Ett kontrakt som gäller utförande av tjänster avseende bl.a. järnvägstransport och som innebär att ersättning för tjänsterna helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten, d.v.s. tjänsteleverantörer tar riskerna i samband med den tillhandahållna tjänsten och tar ut ersättning av användaren t.ex. via avgifter.

UL

UL är en förvaltning i Region Uppsala och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken inom Uppsala län.