Avtalsparter

A-Train

A-Train är Arlandabanan Infrastructure AB:s avtalspart för Arlandabanan. A-Train driver snabbtågspendeln Arlanda Express från Stockholm Central till Arlanda flygplats med 4-6 avgångar i timmen. A-Train är också infrastrukturförvaltare på Arlandabanan och svarar för upplåtelse av spår, kapacitetsfördelning och avgiftssättning på anläggningen.

Jernhusen

Jernhusen äger och förvaltar Stockholm Central och hyr ut marken för Arlanda Express stationsanläggning på Stockholm Central.

Riksgälden

Riksgälden har lånat ut 1 miljard kronor till A-Train. Lånet återbetalas i form av delning av eventuell vinst (royalty).

Swedavia

Swedavia ansvarar för driften av Arlanda flygplats, och upplåter marken inom flygplatsen för Arlandabanans järnväg och stationer.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för driften av statens järnvägsnät. Myndigheten upplåter spåren på sträckan Stockholm Central – Rosersberg för A-Trains egen trafik med Arlanda Express och marken för Arlandabanans järnväg mellan Rosersberg och flygplatsen samt mellan flygplatsen och Odensala.

Avtalsstruktur

Den avtalsstruktur som AIAB förvaltar framgår av principskissen där även A-Trains avtalsförhållanden till Riksgälden, långivare och leasegivare framgår. Trafikverket, Swedavia och Jernhusen svarar via avtal med AIAB för markupplåtelser och trafikeringsrätter som vidareupplåts av AIAB till A-Train.

År 2020 förvärvade A-Train de sex tågsätt som Arlanda Express tidigare har hyrt av Nordea Finans. Nordea Finans är därför inte längre avtalspart och finansiär/leasegivare i Arlandabaneprojektet.

Principskiss där den avtalsstruktur som AIAB förvaltar och även avtalsförhållanden till Riksgälden, långivare och leasegivare framgår.