Ägare och mål

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 procent av svenska staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolagets aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet).

 

AIAB:s uppgift är att inneha och förvalta järnvägen från Rosersberg via Arlanda flygplats till Odensala (Arlandabanan) samt upplåta den och vissa andra rättigheter som krävs för driften av järnvägstrafik mellan Arlanda flygplats och Stockholm C till A-Train.

 

Långsiktigt ska anläggningens värde säkras och anpassas samt utvecklas efter de framtida behoven. Det yttersta målet med Arlandabanan är att på lång sikt bidra till en ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i Mälardalen. Statens villkorslån betalas tillbaka genom att A-Train går med vinst.

Ägarstruktur

Arlandabanan Infrastructure AB ägs av staten. Aktierna i bolaget förvaltas av regeringen. Till skydd för bolagets egna kapital har Trafikverket utställt en ovillkorad likviditets- och kapitaltäckningsgaranti. Underskott i bolagets verksamhet finansieras av Trafikverket.

 

Staten har genom Riksgälden lånat ut en miljard kronor till A-Train som återbetalas i form av royalty på eventuell vinst. Sedan sommaren 2014 ägs A-Train av State Super, Sunsuper och SAFE genom Portare. Principskissen ovan beskriver ägarstrukturen. Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 procent av svenska staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan.

Arlandabanan Ägarstruktur

Principskissen ovan beskriver ägarstrukturen. Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 procent av svenska staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan.